Wirtualna Polska Holding S.A.
ul. Żwirki i​ Wigury 16
02-092 Warszawa
tel.: +48 22 57 67 900 | fax: +48 22 57 67 901

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w​ Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

KRS: 0000407130 | REGON: 016366823 | NIP: 5213111513

Kapitał zakładowy w​ wysokości 1.456.524,90 PLN, wpłacony w​ całości.