Zasady korzystania z portalu Wirtualna Polska

Zasady korzystania z portalu Wirtualna Polska

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Portal Wirtualna Polska (dalej: "Portal") jest udostępniany przez Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 16, 02 – 092 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004, o kapitale zakładowym w wysokości 320.058.550,00 zł wpłacony w całości oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593
 2. Portal obejmuje:
  • serwisy internetowe udostępniane przez WP we własnym imieniu w domenie internetowej wp.pl i jej subdomenach lub w innych domenach i ich subdomenach należących do WP, (dotyczy to w szczególności następujących domen: money.pl, pudelek.pl, dobreprogramy.pl, e.autokult.pl, autokult.pl, o2.pl, autocentrum.pl, , gadzetomania.pl, fotoblogia.pl, polygamia.pl, portal.abczdrowie.pl, parenting.pl, so-magazyn.pl, kafeteria.pl, vibez.pl, jastrzabpost.pl, essanews.com);
  • serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez WP we własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niż wp.pl i jej subdomeny (dotyczy to w szczególności następujących domen: wp.tv, hityczykity.pl, grajlandia.pl, fabrykahasel.pl oraz innych domen i subdomen należących do WP).
 3. Portal nie obejmuje powierzchni udostępnianej osobom trzecim na zasadzie hostingu, dotyczy to w szczególności powierzchni udostępnionej spółce Audioteka Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Netwizor"), w ramach której Audioteka Group udostępnia usługę WPPilot (dalej "WPPilot" lub "Usługa WPPilot"). Usługa WPPilot udostępniana jest na zasadach opisanych w jej regulaminie udostępnianym przez Audioteka Group Sp. z o.o. i nie jest objęta postanowieniami niniejszych zasad korzystania. Wszelkie pytania, wątpliwości oraz ewentualne reklamacje związane z Usługą WPPilot (w tym związane z jej dostępnością lub poprawnym funkcjonowaniem) powinny być kierowane bezpośrednio do Audioteka Group sp. z o. o.
 4. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.
 5. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług WP lub/i osób trzecich.
 6. W ramach Portalu użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.
 7. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszych Zasad, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Zasad odsyłają do uregulowań szczególnych.
 8. Zasady korzystania z Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Portalu pod adresem internetowym https://holding.wp.pl/zasady
 9. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejsze Zasady poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.
 10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 11. Należy mieć na względzie, że koszty związane z pozyskiwaniem i udostępnianiem treści w Portalu WP są pokrywane przede wszystkim z przychodów uzyskiwanych przez WP z tytułu świadczeń reklamowych realizowanych na rzecz reklamodawców w Portalu WP. w związku z tym, WP zastrzega, że treści udostępniane w ramach Portalu WP mogą być prezentowane łącznie z reklamami.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH i USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH w PORTALU.

 1. Korzystanie z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych przez WP w Portalu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, cenniki, noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług. W szczególności niektóre z serwisów internetowych udostępnianych przez WP w Portalu mogą mieć charakter niepubliczny, gdzie dostęp dla użytkownika będzie wymagać dokonania rejestracji przez użytkownika wraz z podaniem danych takich jak adres e-mail, imię i nazwisko, identyfikujących jednoznacznie użytkownika serwisu internetowego, wyrażenie niezbędnych zgód w zakresie przedmiotu danego serwisu internetowego oraz prawidłowego zalogowania się w serwisie internetowym.
 2. Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w punkcie poprzednim niniejszych Zasad na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w punkcie II.1 powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.
 3. W zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejsze Zasady.

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH i INNYCH PRAW.

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do WP lub/i do podmiotów współpracujących z WP i podlegają ochronie prawnej. Portal jak i poszczególne serwisy internetowe są dostępne jako całość i jako całość stanowią utwór do którego wszelkie prawa przysługują WP. WP podejmuje niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności Portalu, kontroli sposobu korzystania z Portalu jak i poszczególnych serwisów internetowych, mających na celu ograniczenie korzystania z Portalu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Z wykorzystaniem środków technicznych WP kontroluje sposób korzystania z Portalu, w tym korzystanie z Portalu z pominięciem poszczególnych treści informacyjnych, promocyjnych i reklamowych czyli fakt, pobierania stron internetowych Portalu lub poszczególnych serwisów internetowych z pominięciem poszczególnych treści tych stron internetowych. Pobieranie Portalu z wykorzystaniem przeglądarek internetowych możliwe jest wyłącznie w sposób nie naruszający praw WP. Korzystanie z Portalu w sposób naruszający jego integralność jest zabronione.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie III.1 powyżej, dotyczy w szczególności:
  • utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  • baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  • znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  • nazw domen internetowych;
  • innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).
 3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:
  • użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda WP (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
  • poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody WP (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii; (v) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszych "Zasadach", WP zastrzega, że bez jej zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Portalu obejmujących aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, w szczególności sporządzane w formie tekstowej, tekstowo-graficznej, jak i tekstu połączonego ze zbiorem ("galerią") zdjęć.
 5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie III.3 niniejszych Zasad lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z WP.
 6. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody WP, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu WP może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw WP lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu WP, w tym treści o charakterze reklamowym.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, WP podaje w Polityce prywatności. Polityka prywatności WP jest dostępna pod adresem https://holding.wp.pl/poufnosc.
 2. Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu określają uregulowanie szczególne wymienione w punkcie II niniejszych Zasad, dotyczące poszczególnych serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w ramach Portalu.
 3. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ WP.

 1. WP dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.
 2. WP rekomenduje korzystanie z aktualnych wersji przegladarki Chrome, Firefox, Edge lub Safari na komputerach i Chrome lub Safari na urządzeniach mobilnych. Jednakże możliwość korzystania z Portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera Użytkownika Portalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których Użytkownik Portalu informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług w ramach Potalu.

VI. OPŁATY ZA KORZYSTANIE z PORTALU.

 1. w przypadku, gdy WP pobiera opłaty za korzystanie z serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu, jest to wyraźnie komunikowane użytkownikowi Portalu, w szczególności w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.
 2. WP zwraca jednak uwagę, że:
  • korzystanie z Portalu może wiązać się dla użytkownika Portalu z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co WP nie ponosi odpowiedzialności; nadto opłaty te nie są pobierane przez WP i nie stanowią dla WP wynagrodzenia za korzystanie z Portalu;

WP nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Portalu; nadto opłaty te nie są pobierane przez WP.

VII. TREŚCI NIEODPOWIEDNIE DLA OSÓB MAŁOLETNICH.

WP zwraca uwagę, że na stronach internetowych Portalu i za jego pośrednictwem można uzyskać dostęp do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. WP podejmuje starania w celu odpowiedniego oznaczania takich treści, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone (w szczególności małoletni użytkownik Portalu może zignorować odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia wprowadzone przez WP).

VIII. PRAWA i OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszych Zasad oraz uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 3. WP jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:
  • naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszych Zasad, uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  • w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę WP lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;
  • w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WP.

 1. WP nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  • przyczynami niezależnymi od WP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. WP dokłada starań, aby pochodzące od WP informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. WP nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu. Dlatego zastrzegamy, że WP nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż WP (w szczególności od samych użytkowników Portalu lub od osób określonych w punkcie I.3 niniejszych Zasad).
 3. Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez WP. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Portalu), nie mamy kontroli. w związku z tym, WP oświadcza, że:
  • użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż WP, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
  • niniejsze Zasady nie mają zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż WP; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.
 4. WP nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez inne osoby niż WP (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Portalu). Udostępnienie przez WP możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez WP nieodpłatnie, WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.
 6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez WP nieodpłatnie, WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 7. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. WP jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. WP jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 8. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszymi Zasadami lub uregulowaniami szczególnymi określonymi w punkcie II niniejszych Zasad oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 9. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od WP.
 10. WP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.
 11. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, WP nie gwarantuje udostępniania Portalu WP (w całości lub w części) osobom, które bez zgody WP dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu WP (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

X. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA z PORTALU.

 1. Niniejsze Zasady korzystania z Portalu Wirtualna Polska wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszych Zasad.
 2. WP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w każdym czasie. Zmiany niniejszych Zasad wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszych Zasad zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszych Zasad, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszych Zasad.

XI. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH i USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, WP zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania serwisów internetowych udostępnianych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad, WP może informować użytkowników Portalu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia WP na stronach internetowych Portalu.

XII. REKLAMACJE i KORESPONDENCJA.

 1. Użytkownik Portalu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html, o ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad nie stanowią inaczej.
 2. O ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszych Zasad nie stanowią inaczej, WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje użytkownika Portalu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Portalu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Zasad. w przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje, WP kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika Portalu, a w przypadku użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika Portalu.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiazywania sporów. Konsument ma między innymi możliwość:
  • zgłoszenia się do organizacji konsumenckich, m.in. Polubowny Sąd Konsumencki przy IH (https://um.warszawa.pl/waw/konsument/-/polubowny-sad-konsumencki-przy-ih), Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy udostępnianej przez Komisję Europejską, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. WP wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W sprawach związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów można kontaktować się pod adresem: wp@grupawp.pl.