Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.

17 grudnia 2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu dematerializacji akcji i rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092, Warszawa, w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.