Raport 11/2024

21 czerwca 2024

Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023

Raport bieżący nr 11/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2024 z dnia 26 marca 2024 r., informuje, że w dniu 21 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2023, w której postanowiło:

1.       zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 42.787.841,22 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden i 22/100) oraz kwotę 17.212.158,78 zł (siedemnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem i 78/100) pochodzącą z zysków zatrzymanych z ubiegłych okresów: 

  • przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości do 60 milionów zł (sześćdziesiąt milionów złotych), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi 29.396.215, przy czym na dzień dywidendy liczba akcji będzie przewidywalnie wynosiła ok. 29.618.294, co jest związane z możliwymi objęciami akcji w ramach programu opcji menedżerskich obowiązującego w Spółce.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło wyznaczyć dzień dywidendy na 22 lipca 2024 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2024 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz – Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki