I półrocze 2016

31 sierpnia 2016

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. w załączeniu prezentuje raport finansowy za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku wraz z raportami niezależnego biegłego rewidenta z przeglądów skróconego śródrocznego skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.