Raport 4/2024

2024-03-20

Zawarcie nowej umowy kredytów przez Grupę Kapitałową Wirtualna Polska Holding S.A. w celu zwiększenia linii kredytowej na finansowanie akwizycji oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.

Raport bieżący nr 4/2024 z dnia 20 marca 2024 roku

Zawarcie nowej umowy kredytów przez Grupę Kapitałową Wirtualna Polska Holding S.A. w celu zwiększenia linii kredytowej na finansowanie akwizycji oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd spółki Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2024 r. została zawarta umowa kredytów pomiędzy Spółką oraz Wirtualna Polska Media S.A. ("WPM") – jako kredytobiorcami ("Kredytobiorcy"), TotalMoney.pl Sp. z o.o., Wakacje.pl S.A., Stacja Służew Sp. z o.o., Audioteka Group Sp. z o.o., Nocowanie.pl Sp. z o.o., Extradom.pl Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 1 Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 2 Sp. z o.o., Szallas Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Online Holding s.r.o. – jako poręczycielami a konsorcjum banków w składzie: (i) mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Agent Kredytu") (ii) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, (iii) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, (iv) Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz (v) BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytodawcami ("Kredytodawcy") ("Nowa Umowa Kredytów"), na podstawie której Kredytodawcy udzielili Spółce i WPM kredytów w łącznej kwocie do 1.067 mln PLN z przeznaczaniem na:

·       finansowanie i refinansowanie akwizycji i wydatków inwestycyjnych określonych w Nowej Umowie Kredytów w łącznej w wysokości do 300 mln PLN ("Transza Kredytu Capex");

·       refinansowanie istniejącego zadłużenia z umowy kredytów zawartej w dniu 25 lutego 2020 r. z konsorcjum bankowym złożonym z banków mBank S.A. – jako kredytodawcą i agentem kredytu, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i ING Bank S.A. ("Dotychczasowa Umowa Kredytów"),

·       finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego.

Grupa Kapitałowa Wirtualna Polska Holding od kilku lat sukcesywnie realizuje strategię rozwoju działalności biznesowej poprzez przejęcia na rynku e-commerce i mediów internetowych. Zwiększenie linii kredytowej ma na celu kontynuowanie tej strategii.

Zadłużenie z Nowej Umowy Kredytów jest oprocentowane według stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o określoną w Nowej Umowie Kredytów marżę uzależnioną od wysokości stosunku zadłużenia netto Grupy Kapitałowej Spółki do EBITDA.

Kredytobiorcy będą zobowiązani do spłaty zadłużenia w następujących terminach: (i) transzy w kwocie 294,5 mln PLN w dwudziestu czterech równych kwartalnych ratach płatnych począwszy od 29 marca 2024 r. (ii) transzy w kwocie 442,1mln PLN w dniu ostatecznego terminu zapadalności, który przypadnie w dniu 7 rocznicy podpisania Nowej Umowy Kredytów; (iii) Transzy Kredytu Capex w kwocie do 120 mln PLN w szesnastu równych kwartalnych ratach płatnych począwszy od 27 marca 2024 r., iv) Transzy Kredytu Capex w kwocie do 180 mln PLN w dniu ostatecznego terminu zapadalności, który przypadnie w dniu 7 rocznicy podpisania Nowej Umowy Kredytów.

Zgodnie z Nową Umową Kredytów, na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Nowej Umowy Kredytów zostaną ustanowione następujące zabezpieczenia: (i) zastawy finansowe i rejestrowe na akcjach i udziałach w WPM, Totalmoney.pl Sp. z o.o., Wakacje.pl S.A., Stacja Służew Sp. z o.o., Audioteka Group Sp. z o.o., Nocowanie.pl Sp. z o.o., Extradom.pl Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 1 Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 2 Sp. z o.o., Szallas Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Online Holding s.r.o.; (ii) zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy i praw Spółki, WPM, Totalmoney.pl Sp. z o.o., Wakacje.pl S.A., Stacja Służew Sp. z o.o., Audioteka Group Sp. z o.o., Nocowanie.pl Sp. z o.o., Extradom.pl Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 1 Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 2 Sp. z o.o., Szallas Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság,; (iii) zastawy zwykłe i rejestrowe na prawach do znaków towarowych WPM, oraz Wakacje.pl S.A.; (iv) zastawy finansowe na rachunkach bankowych prowadzonych dla Spółki, WPM, Totalmoney.pl Sp. z o.o., Wakacje.pl S.A. Stacja Służew Sp. z o.o., Audioteka Group Sp. z o.o., Nocowanie.pl Sp. z o.o., Extradom Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 1 Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 2 Sp. z o.o. wraz z pełnomocnictwami do tych rachunków bankowych; (v) przelewy praw na zabezpieczenie z umów WPM wskazanych w Nowej Umowie Kredytów (m.in. polis ubezpieczeniowych, kontraktów handlowych, pożyczek wewnątrzgrupowych); (vi) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki, WPM, Totalmoney.pl Sp. z o.o., Wakacje.pl S.A., Stacja Służew Sp. z o.o., Audioteka Group Sp. z o.o., Nocowanie.pl Sp. z o.o., Extradom.pl Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 1 Sp. z o.o., WP Naturalnie Solar 2 Sp. z o.o., Szallas Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szallas.hu Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Online Holding s.r.o.; (vii) umowa podporządkowania spłaty wskazanych istniejących i przyszłych wierzytelności w stosunku do WPM wobec wierzytelności Kredytodawców.

Nowa Umowa Kredytów zezwala spółkom z Grupy Kapitałowej Spółki na wypłatę dywidendy po spełnieniu następujących warunków: (i) brak zaległości wobec Kredytodawców; (ii) brak naruszenia wskazanych w Nowej Umowie Kredytów zobowiązań finansowych, w tym zobowiązania do utrzymania określonego w Nowej Umowie Kredytów wskaźnika zadłużenia całkowitego netto Grupy Kapitałowej Spółki do EBITDA (Levarage Ratio); (iii) otrzymanie przez mBank S.A. (jako Agenta Kredytu) pisemnego potwierdzenia Spółki ustanowienia wszystkich zabezpieczeń przewidzianych przez Nową Umowę Kredytów; (vi) uprzedniej spłaty istniejącego zadłużenia oraz zobowiązań z transakcji zabezpieczających; (vii) zobowiązania do utrzymania wskaźników finansowych (financial covenants) będą przynajmniej raz zbadane i zostaną ocenione pozytywnie przez Agenta Kredytu; oraz (viii) brak przypadku naruszenia Nowej Umowy Kredytów oraz (ix) wypłata dywidendy nie będzie skutkowała wystąpieniem przypadku naruszenia Nowej Umowy Kredytów.

Nowa Umowa Kredytów zawiera klauzule typowe dla umów kredytowych, a w szczególności: (i) postanowienie o braku uprzywilejowania - pari passu; (ii) ograniczenia ustanawiania obciążeń na majątku Grupy Kapitałowej Spółki oraz (iii) klauzulę cross-default stanowiącą, że naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania w łącznej kwocie przekraczającej 10 mln PLN jest równoznaczne z naruszeniem Nowej Umowy Kredytów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Świderski - Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz-Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki