Raport 5/2024

2024-03-26

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 5/2024 z dnia 26 marca 2024 r.

Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2023 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 25 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku za rok 2023 zgodnie z poniższymi założeniami:

1.                zysk netto za 2023 rok w kwocie 42.787.841,22 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden i 22/100) oraz kwotę 17.212.158,78 (siedemnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem i 78/100) pochodzącą z zysków zatrzymanych z ubiegłych okresów przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości do 60 milionów zł (sześćdziesiąt milionów złotych), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki;

2.               ustalić dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2024 roku i dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 lipca 2024 roku.

Proponowany podział zysku oznacza przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty zgodnej z Polityką Dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2016 roku, z której wynika że Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 złoty na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 marca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu.

Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Świderski – Prezes Zarządu

Elżbieta Bujniewicz–Belka – Członek Zarządu ds. finansowych Spółki